facebook

NEWS

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โชคชั้นที่ 1 กิจกรรม หนาว x2 จัดหนัก รับเงินล้าน กับแกรนด์ ยูนิตี้

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โชคชั้นที่ 1 กิจกรรม หนาว x2 จัดหนัก รับเงินล้าน กับแกรนด์ ยูนิตี้

รางวัล ทองคำแท่งหนัก 5 บาท มูลค่า 97,300 บาท*  จำนวน 2 รางวัล  
1.    คุณสิริมา มิ่งรักธรรม            โครงการ ยู ดีไลท์ รัตนาธิเบศร์
2.    ว่าที่ ร.ต. นฤดล อนุชิต         โครงการ ยู ดีไลท์ รัตนาธิเบศร์

รางวัล iPhone XS 64 GB มูลค่า 39,900 บาท จำนวน 5 รางวัล 
1.    คุณพรวิมล วัฒนสกลพันธุ์          โครงการ ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ พระราม 3
2.    คุณวรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ             โครงการ ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ พระราม 3
3.    คุณกุลธิดา ประพฤทธิพงษ์         โครงการ ยู ดีไลท์ @ ตลาดพลู สเตชั่น
4.    คุณกฤตย์ สิงห์แก้ว                   โครงการ ยู ดีไลท์ @ ตลาดพลู สเตชั่น
5.    คุณวราภรณ์ ทองพูนกิจ             โครงการ ยู ดีไลท์ @ ตลาดพลู สเตชั่น

รางวัล  TV Samsung 40” มูลค่า 11,990 บาท จำนวน 5 รางวัล
1.    คุณวงศ์ระพี นิ่มประดิษฐ์            โครงการ ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ พระราม 3
2.    คุณพรวสันต์ สิมสีแก้ว               โครงการ ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ พระราม 3
3.    คุณวิกานดา เฮียงโยธา              โครงการ ยู ดีไลท์ รัชวิภา
4.    คุณศรีประไพ นามแสน              โครงการ ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชั่น
5.    คุณศิวาพร พรมเทียน                โครงการ คอนโด ยู เกษตร – นวมินทร์


รางวัล เครื่องฟอกอากาศ มูลค่า 9,900 บาท จำนวน 10  รางวัล  
1.    คุณศักดา นฤนิรนาทณ              โครงการ ยู ดีไลท์ @ ตลาดพลู สเตชั่น
2.    คุณทรงพล วงศ์กิระปราชญ์        โครงการ ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ พระราม 3
3.    คุณอาภรณ์ โพธิ์เจริญธรรม         โครงการ ยู ดีไลท์ @ ตลาดพลู สเตชั่น
4.    คุณศุภกฤต สีแดง                    โครงการ ยู ดีไลท์ @ ตลาดพลู สเตชั่น
5.    คุณจิรนันท์ แวงชัยภูมิ               โครงการ ยู ดีไลท์ รัตนาธิเบศร์
6.    คุณวัชรพงษ์ กาศคำสุข             โครงการ ยู ดีไลท์ @ ตลาดพลู สเตชั่น
7.    คุณสิริลักษณ์ อารีย์ประเสริฐกิจ   โครงการ ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชั่น
8.    คุณศรัณย์ อุณหเลขกะ              โครงการ คอนโด ยู เกษตร – นวมินทร์
9.    คุณอิทธิกร พุฒิวิริยโรจน์           โครงการ ยู ดีไลท์ @ ตลาดพลู สเตชั่น
10.    คุณกิตติธัช พิณสีทอง             โครงการ ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชั่น

รางวัล Microwave Samsung   มูลค่า 2,590 บาท จำนวน 10 รางวัล
1.    คุณกฤชพล อนุวัฒนาภรณ์        โครงการ ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ พระราม 3
2.    คุณวัชระ วงศ์สง่า                   โครงการ ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชั่น
3.    คุณจิรศักดิ์ พิพัฒน์วรากุล        โครงการ ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชั่น
4.    คุณสำเริง เจือจ้อย                 โครงการ ยู ดีไลท์ รัตนาธิเบศร์
5.    คุณเกษมสิริ พูนสกุลทิพย์        โครงการ ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ พระราม 3
6.    คุณปิยลักษณ์ ผูกพันธ์            โครงการ ยู ดีไลท์ รัตนาธิเบศร์
7.    คุณวารุณี ถังมณี                   โครงการ ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชั่น
8.    คุณกมลชนก จิตตานันทกุล        โครงการ ยู ดีไลท์ รัตนาธิเบศร์
9.    คุณวัลภา เฮงมีชัย                  โครงการ ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชั่น
10.    คุณกิ่งกาญจน์ อยู่เกตุ            โครงการ ยู ดีไลท์ รัชวิภา

เงื่อนไขกิจกรรม หนาว x2 จัดหนัก รับเงินล้าน กับแกรนด์ ยูนิตี้
•  ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้ที่บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล
•   ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ และบริษัทฯสามารถนำไปใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
•  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทุกประการและยินยอมให้คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด