facebook

NEWS

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โชคชั้นที่ 2 กิจกรรม หนาว x2 จัดหนัก รับเงินล้าน กับแกรนด์ ยูนิตี้

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โชคชั้นที่ 2 กิจกรรม "หนาว x2 จัดหนัก รับเงินล้าน กับแกรนด์ ยูนิตี้"  
 
รางวัล บัตรกำนัล มูลค่า 1,000,000 บาท   จำนวน 1 รางวัล    
คุณสุทธิชา ชุ่มแก้ว โครงการ ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชั่น
 
รางวัล บัตรกำนัล มูลค่า 100,000 บาท   จำนวน 2 รางวัล    
1. คุณจุฑารัตน์ ภูมูลนา โครงการ ยู ดีไลท์ รัตนาธิเบศร์
2. คุณธนาคม ทิพย์สภาพกุล โครงการ ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชั่น

รางวัล บัตรกำนัล มูลค่า 50,000 บาท   จำนวน 4 รางวัล    
1. คุณสิริลักษณ์   น้อยสมมิตร์ โครงการ ยู ดีไลท์ @ ตลาดพลู สเตชั่น
2. คุณวัชรพงษ์ กาศคำสุข โครงการ ยู ดีไลท์ @ ตลาดพลู สเตชั่น
3. คุณศศิวิมล สุขพัฒน์ โครงการ ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชั่น
4. คุณสุกัญญา นานา โครงการ ยู ดีไลท์ รัตนาธิเบศร์
 
รางวัล บัตรกำนัล มูลค่า 10,000 บาท   จำนวน 10 รางวัล    
1. คุณชุตินันท์   ฉิมคล้าย โครงการ ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชั่น
2. คุณพีรวัส สกาวจิต โครงการ ยู ดีไลท์ รัชวิภา
3. คุณบุษกร โกยกุล โครงการ ยู ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ พระราม 3
4. คุณสุพิชฌาย์ ศรีวสุธา โครงการ ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชั่น
5. คุณสิริลักษณ์ อารีย์ประเสริฐกิจ โครงการ ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชั่น
6. คุณศศิธร แสงศิลา โครงการ ยู ดีไลท์ รัชวิภา
7. คุณวชิราภรณ์ สุนทรเทพวรากุล โครงการ ยู ดีไลท์ รัตนาธิเบศร์
8. คุณศรัณย์ อุณหเลขกะ โครงการ คอนโด ยู เกษตร – นวมินทร์
9. คุณศิวาพร พรมเทียน โครงการ คอนโด ยู เกษตร – นวมินทร์
10. คุณโศรตรีย์ ไทยสีหราช โครงการ ยู ดีไลท์ @ บางซ่อน สเตชั่น

เงื่อนไขกิจกรรม หนาว x2 จัดหนัก รับเงินล้าน กับแกรนด์ ยูนิตี้
•  ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้ที่บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล
•   ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งของกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ และบริษัทฯสามารถนำไปใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
•  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทุกประการและยินยอมให้คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด