facebook

NEWS

“แกรนด์ ยูนิตี้” รับรางวัล Healthy Organization ประจำปี 2561

สิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด หรือ GRAND UNITY รับมอบรางวัล Healthy Organization รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในโครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานในองค์กร ด้วยการวางระบบ Intervention & Tools เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Healthy Organization” ซึ่งแกรนด์ ยูนิตี้ ได้ร่วมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพให้แก่พนักงานผ่านกิจกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)